Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 24.04.2017 merret ky: […]

NJOFTIM

Lajmërohen të gjithe qytetarët dhe personat jurdik, se Komuna Dibër prej më datë 20.04.2017 deri më datë 05.05.2017, organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ”Plani Detal Urbanistik për Bllokun 4”.

NJOFTIM

Lajmërohen të gjithe qytetarët dhe personat jurdik, se Komuna Dibër prej më datë 20.04.2017 deri më datë 05.05.2017, organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ”Planin Detal Urbanistik për pjesë të BU-3”.

 

NJOFTIM

Lajmërohen të gjithe qytetarët dhe personat jurdik, se Komuna Dibër prej më datë 20.04.2017 deri më datë 05.05.2017, organizon prezentim dhe anketë publike për Propozim ”Ndryshim dhe Plotësim i Planit Detal Urbanistik të qytetit të […]

NJOFTIM

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Plani detal urbanistik për Bllokun 4, Lagja Venec-1, Dibër 2016-2021
 
 

NJOFTIM

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Plani detal urbanistik për pjesë të BU 3, Lokaliteti ”A” – Dibër, 2016-2021”
 
 

NJOFTIM

Vendim për moszbatim të vlerësimit strategjik për dokumentin planifikues ” Ndryshim dhe plotësim i Planit detal urbanistik të qytetit të Dibrës për pjesë të BU – “Tregu i qytetit” KK Dibër 2, KK Dibër 3, Komuna […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 14.03.2017 merret ky: […]

L A J M Ë R I M

Të nderuar,            Në lidhje me projektin për deponinë rajonale, përkatësisht projektin: “Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për vendosjen e sistemit të integruar dhe financiarisht të vetë qëndrueshëm për menaxhimin me […]

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki