Al MK EN

L A J M Ë R I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005)
Më datë 21.12.2016 merret ky:

                                                             A K T V E N D I M

 KONVOKOHET seanca e 42 të e Këshillit të Komunës Dibër.
Seanca do të mbahet me datë 26.12.2016 (e Hënë) në ora 11:00 në sallën e Këshillit të Komunës Dibër.

Për seancë propozohet :

-Miratimi i procesverbalit të seancës së 41 të Këshillit të Komunës.

                                                                     

                                                                           Rend dite

  1. Propozim Buxheti i Komunës Dibër për vitin 2017 me përfundim për sjellje.
  2. Propozim vendim për realizimin e Buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2017.
  3. Propozim vendim për caktimin e vlerës së pikës për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2017 në Komunën Dibër.
  4. Propozim Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës Dibër për vitin 2017, me përfundim për sjellje.
  5. Propozim Program për përpunimin e planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistike në territorin e Komunës Dibër për vitin 2017 me përfundim për sjellje.
  6. Propozim Program për punën e Këshillit të Komunës Dibër për vitin 2017 me përfundim për sjellje.
  7. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për tokën ndërtimore në PK nr.50/1KK f.Mogorçë.
  8. Të ndryshme.
sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki