Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005)
Më datë 14.02.2017 merret ky:

                                                       A K T V E N D I M

 

KONVOKOHET seanca e 43 të e Këshillit të Komunës Dibër.
Seanca do të mbahet me datë 17.02.2017 (e Premte) në ora 11:00 në sallën e Këshillit të Komunës Dibër.

Për seancë propozohet :

-Miratimi i procesverbalit të seancës së 42 të Këshillit të Komunës.

                                                                     

                                                                           Rend dite

  1. Raport vjetor për realizimin e Programit për ndërtim, rindërtim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lokale dhe rrugicave në Komunën Dibër për vitin 2016.
  2. Propozim Program vjetor për ndërtim, rindërtim,rehabilitim.mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve lolale dhe rrugicave në Komunën Dibër për vitin 2017 me përfundim për sjellje.
  3. Propozim vendim për ndryshim të vendimit për realizimin e Buxhetit të Komunës Dibër vitin 2017.
  4. Raport për aktivitetet e Njësisë Territoriale Kundër Zjarrit- Komuna Dibër për vitin 2016, me formularë për evidentim statistikor të zjarreve dhe intervenimeve.
  5. Propozim Plan për zbatimin e mësimit dhe trajnimit profesional të të punësuarve në NJTKZ – Komuna Dibër për vitin 2017 me përfundim për miratim.
  6. Propozim Program për punën – aktivitetet e NJTKZ – Komuna Dibër për vitin 2017 me përfundim për miratim.
  7. Të ndryshme.
sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki