Al MK EN

L A J M Ë R I M

Të nderuar,

           Në lidhje me projektin për deponinë rajonale, përkatësisht projektin: “Përgatitja e dokumenteve të nevojshme për vendosjen e sistemit të integruar dhe financiarisht të vetë qëndrueshëm për menaxhimin me mbeturina në rajonin e Pellagonisë, Jugperëndimor, Vardarit dhe Shkupit”, Ju informojmë se Raporti për vlerësimin strategjik I ndikimit mbi ambientin jetësor për Planin rajonal për menaxhim me mbeturina  (PRMM) si dhe Raporti nga konsultat me publikun për PRMM u përgatitën dhe gjenden në ueb faqen e Qendrës për zhvillim të RPJP, link: http://www.southwestregion.mk/News-al.aspx?NewsID=3781

 

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki