Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005)
Më datë 14.03.2017 merret ky:

                                                       A K T V E N D I M

 

KONVOKOHET seanca e 44 të e Këshillit të Komunës Dibër.
Seanca do të mbahet me datë 20.03.2017 (e Hënë) në ora 11:00 në sallën e Këshillit të Komunës Dibër.

Për seancë propozohet :

-Miratimi i procesverbalit të seancës së 43 të Këshillit të Komunës.

                                                                     

                                                                           Rend dite

 1. Propozim Program për regullimin e tokës ndërtimore për Komunën e Dibrës për vitin 2017, me përfundim për miratim.
 2. Propozim Program për punën në fushën e osedimit me token ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në rajonin e Komunës Dibër për vitin 2017, me përfundim për miratim.
 3. Propozim vendim për sjelljen e Planit Detal Urbanistik për pjesë të Blokut – 3 në Komunën Dibër.
 4. Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2016 me përfundim për miratim.
 5. Propozim vendim për mjete të rezervuara për eksproprijim në Buxhetin e Komunës Dibër për vitin 2017.
 6. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për tokën ndërtimore në PK nr.8037/1 KK Dibër – 2.
 7. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për tokën ndërtimore në PK nr. 607/2 KK Mogorçë.
 8. Propozim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për tokën ndërtimore në PK nr.829 KK Otishan.
 9. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për tokën ndërtimore në PK nr.177 KK Spas.
 10. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për tokën ndërtimore në PK nr.558/1 KK Ame Krifcë.
 11. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për tokën ndërtimore në PK nr.243 KK Tatar Elevcë.
 12. Të ndryshme.
sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki