Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005)
Më datë 24.04.2017 merret ky:

                                                       A K T V E N D I M

 

KONVOKOHET seanca e 45 të e Këshillit të Komunës Dibër.
Seanca do të mbahet me datë 28.04.2017 (e Premte) në ora 11:00 në sallën e Këshillit të Komunës Dibër.

Për seancë propozohet :

-Miratimi i procesverbalit të seancës së 44 të Këshillit të Komunës.

                                                                     

                                                                           Rend dite

1.Llogaria përfundimtare e NKP”Standard”-Dibër për vitin 2016.

2.Raport për realizimin e Programit për pastërtinë publike në Komunën Dibër për vitin 2016, me përfundim për miratim

3.Propozim program për mirëmbajtjen e higjienës komunale në Komunës Dibër për vitin 2017.

4.Informatë për realizimin e mbrojtjes shëndetësore primare të popullatës  në Komunën e Dibrës dhe rrethinë dhe Komunën e Qendër Zhupë për vitin 2016, me përfundim për miratim.

5.Propozim Vendim për lirim nga pagesa e kompensimit për përcaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

6.Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumetacionit urbanistik planor për zgjerim të kufirit të planit dhe përfshirje të objektit pa leje në PK nr.6881 KK Dibër-2.

7.Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumetacionit urbanistik planor për harmonizim të destinimit të pjesë të tokës ndërtimore në PK 5581/3 KK Dibër-1.

8.Të ndryshme.

 

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki