Al MK EN

K O N K U R S

Në bazë të nenit 50 pika 11 të “Ligjit për vetëadministrimit lokal (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë”) nr.5/02, nenit 17 pika 8 e “Statutit të Komunës” së Dibrës sjellur me datë 03.10.2003, Komuna Dibër shpall :

                                                                          Konkurs
Për bileta udhëtimi falas për studentët e vitit akademik 2017-2018.

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki