Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005)
Më datë 21.12.2017 merret ky:

                                                       A K T V E N D I M

 

KONVOKOHET seanca e tretë e Këshillit të Komunës Dibër.
Seanca do të mbahet me datë 27.12.2017 (e Mërkurë) në ora 11:00 në sallën e Këshillit të Komunës Dibër.

Për seancë propozohet :

-Miratimi i proçesverbalit të seancës së dytë.

                                                                     

                                                                           Rend dite

 1. Propozim program vjetor për ndërtim, rindërtim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve komunale dhe rrugicave në Komunën e Dibrës për vitin 2018 me përfundim për sjellje.
 2. Propozim Buxheti i Komunës Dibër për vitin 2018 me përfundim për sjellje.
 3. Propozim vendim për realizimin e Buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2018.
 4. Propozim vendim për caktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e rrogave të nëpunësve shtetëror për vitin 2018 në Komunën Dibër.
 5. Propozim Program për punën e Këshillit të Komunës Dibër për vitin 2018 me përfundim për sjellje.
 6. Propozim vendim për dhënie të pëlqimit në vendimin për caktimin e tarifave për shërbimet ujore sjellur nga Këshilli drejtues i NKP “Standard”- Dibër.
 7. Raport vjetor për punën e SHFK “Bashkim Vëllazërim” -Dibër për vitin shkollor 2016/2017 me përfundim për miratim.
 8. Program vjetor i SHFK “Bashkim Vëllazërim” – Dibër për vitin shkollor 2017/2018 me përfundim për miratim.
 9. Raport për punën edukativo- arsimore të SHFK “Said Najdeni” – Dibër për vitin shkollor 2016/2017 me përfundim për miratim.
 10. Program vjetor për punën edukativo – arsimore të SHFK “Said Najdeni” – Dibër për vitin shkollor 2017/2018 me përfundim për miratim.
 11. Raport vjetor për punën e SHFK “Riste Risteski” – f.Kosovrast i Poshtëm për vitin shkollor 206/2017 me përfundim për miratim.
 12. Program vjetor për punën e SHFK “Riste Risteski” – f.Kosovrast i Poshtëm për vitin shkollor 2017-2018 me përfundim për miratim.
 13. Raport vjetor për punën e QAMO “Zdravko Çoçkovski” – Dibër për vitin shkollor 2016/2017 me përfundim për miratim.
 14. Program vjetor për punën QAMO “Zdravko Çoçkovski” – Dibër për vitin shkollor 2017/2018 me përfundim për miratim.
 15. Raport vjetor për punën e IPKKF “Breshia” – Dibër për vitin shkollor 2016/2017 me përfundim për miratim.
 16. Program vjetor për punën e IPKKF “Breshia” Dibër për vitin shkollor 2017/2018 me përfundim për miratim.
 17. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për zgjerim të kufirit të planit dhe përfshirje të objektit pa leje në PK nr.7998 KK Dibër – 2.
 18. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për harmonizim të destinimit të tokës ndërtimore për PK nr.8024/2 KK Dibër – 2.
 19. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për harmonizim të destinimit të tokës ndërtimore për PK nr.5346 KK Dibër -1.
 20. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për zgjerim të kufirit të planit dhe përfshirje të objektit pa leje në PK nr. 4197 KK Dibër jashtë kufirit.
 21. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për zgjerim të kufirit të planit dhe përfshirje të objektit pa leje në PK nr.5937 KK Dibër-1.
 22. Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për sjelljen e dokumentacionit urbanistik planor për zgjerim të kufirit të planit dhe përfshirje të objektit pa leje në PK nr.7094, PK nr.7095 dhe PK nr. 7096 KK Dibër-2.
 23. Propozim vendim për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal mes Komunës Dibër dhe Komunës Mavrovë dhe Radostush.
 24. Të ndryshme.
sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki