Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005)
Më datë 26.01.2018 merret ky:

                                                       A K T V E N D I M

 

KONVOKOHET seanca e katërt e Këshillit të Komunës Dibër.
Seanca do të mbahet me datë 31.01.2018 (e Mërkurë) në ora 11:00 në sallën e Këshillit të Komunës Dibër.

Për seancë propozohet :

-Miratimi i proçesverbalit të seancës së tretë.

                                                                     

                                                                           Rend dite

  1. Propozim vendim për shpalljen e vitit 2018 vit i Gjergj Kastrioti Skenderbeu në Komunën Dibër.
  2. Propozim Program për mirëmbajtjen e pastërtinë publike në territorin e Komunës Dibër për vitin 2018 me përfundim për miratim.
  3. Propozim vendim për pranimin dhe dhënien në shfrytëzim, mirëmbajtje dhe administrim të objektit të veçantë në kuadër të SHF “Blazhe Koneski”, f.Skudrinjë, Komuna Mavrovë dhe Rostush, Institucionit Publik Komunal Kopshti i fëmijëve “ Breshia”.
  4. Propozim vendim për formimin e komisionit për përgaditjen e propozim aktit për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal mes Komunës Dibër dhe Komunës Mavrovë dhe Rostush nga fusha e mbrojtjes së fëmijëve.
  5. Propozim vendim për fillimin me punë dhe ushtrimin e veprimtarisë të IPKKF “Breshia” – Dibër, si dhe formimin e grupit të veçantë në objektin e ri në ambijente të tjera në f.Skudrinjë, Komuna Mavrovë dhe Rostush.
  6. Të ndryshme.
sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki