Al MK EN

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 22.02.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 32 të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

Kryetari M-r Ruzhdi Lata pret në taki...

Në kuadër të bashkëpunimit pozitiv me kompaninë EVN, gjate ditës së sotme Kryetari i Komunës M-r Ruzhdi Lata priti në takim pune Drejtorin e Qendrës së konsumatorëve të energjisë (KEC) Strugë,  z. Fitim Hoxha.

Telegram urimi nga Kryetari i Komunës...

NJOFTIM

Në bazë të nenit 65 alinea (6) të Ligjit për ambientin jetësor ( ,,Gazeta zyrtare e RM-së ,, nr.  53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 dhe 123/12), Kryetari i komunës Dibër sjell –  Vendim për moszbatimin të […]

NJOFTIM

Në bazë të nenit 65 alinea (6) të Ligjit për ambientin jetësor ( ,,Gazeta zyrtare e RM-së ,, nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11 dhe 123/12), Kryetari i komunës Dibër sjell Vendim për moszbatimin të vlerësimit […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 25.01.2016 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 31 të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

VAZHDON AFATI PËR LEGALIZIM TË OBJEKT...

Një numër i madh i qytetarëvë do të përfitojnë me aprovimin e ligjit të ri për vazhdimin e afatit të kërkesave për legalizim të objekteve. 1. Afati i dorëzimit të elaborateve nga kërkesat e mëparme do të jetë  31.12.2016 2. […]

N J O F T I M

Në mbështetje të nenit 7 të Rregullores për punë të Këshillit të komunës Dibër, (“Kumtesa zyrtare e komunës”nr.4/2005) Më datë 21.12.2015 merret ky: A K T V E N D I M KONVOKOHET seanca e 30të e Këshillit të Komunës Dibër. […]

Kryetari M-r Ruzhdi Lata inspektoi p...

Kryetari i Komunës M-r Ruzhdi Lata me bashkëpuntorët e tij morri pjesë në inspektimin e punëve për ndërtimin e disa rrugëve dhe rrugicave në fshatin Xhepishtë, ku u prit nga banorët e këtij fshati të cilët e falenderuan për punët dhe […]

sajtnagodinata

Kadastra

Harta
enabavki
enabavki